با توجه به پیچیدگی قوانین مالیاتی و بخشنامه های متعدد سازمان امور مالیاتی و همچنین افزایش ماخذ های مالیاتی از جمله خانه های خالی ، خانه های لوکس، خودرو های لوکس و … همیشه نیاز یه یک مشاور مالیاتی احساس میشود.

وکیل نبوی با سپری نمودن دوره های تخصصی مالیاتی آماده به ارائه خدمات مالیاتی از جمله مشاوره و تنظیم لوایح دفاع در هیات های حل اختلاف مالیاتی و وکالت در پرونده های مالیاتی شما میباشد.

مقالات و مطالب مرتبط با این حوزه تخصصی